Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zawiera informacje o plikach cookies.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest iSalus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-227), ul. Grabowa  8, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000605929, NIP: 6793123952, Regon: 363896647.

 

2.  Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email:contact@ailiscare.com.

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Dane osobowe wykorzystywane są w niżej wymienionych celach. Dla każdego celu została określona podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych konieczny do jego realizacji.

 

Lp.

Cel i rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania danych

I.

Działania marketingowe:

–       marketing własny lub produktów (w tym profilowanie),

–       kontakt zwrotny lub odpowiedź na zadane pytanie (w tym profilowanie).

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda      na przetwarzanie (zwykłych)  danych osobowych.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą.
II. Działania handlowe:

–       zawieranie umów handlowych.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne  do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą.

III.

Rekrutacja

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego        na Administratorze (wyłącznie            w zakresie rekrutacji dotyczącej umowy o pracę).

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne  do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub – w pozostałym zakresie – zgoda kandydata.

Art. 9 ust. 2 lit. a RODO – gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnej kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO, na przykład dane dotyczące niepełnosprawności.

Prawo Administratora do żądania danych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do zawarcia umowy, ich podanie jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi udział w nim. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale może wpłynąć na ocenę przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny.

Dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

IV.

Przyszłe rekrutacje

Podstawą przetwarzania danych   jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w tym ostatnim przypadku, gdy     dokumenty aplikacyjne zawierają Dane szczególnych kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO).

W przypadku braku zgody na przetwarzanie przez Administratora Danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane nie  będą w nich uwzględniane.

Jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie jego danych na potrzeby takich procesów, przekazane dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od udzielenia zgody.

V.

Eksperyment medyczny:

–       Opracowanie modelu uczenia maszynowego algorytmów sztucznej inteligencji do wykrywania nowotworów złośliwych piersi.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda      na przetwarzanie (zwykłych)  danych osobowych uczestnika badania.

Art. 9 ust. 2 lit. j) RODO legitymizująca do przetwarzania szczególnych kategorii danych,        które jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych.

Dane osobowe będą przetwarzane prze okres realizacji celu oraz zgodnie z wymaganiami MDR zał. XV, rozdz. 3, punkt 3 – przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia badania klinicznego danego wyrobu lub, w przypadku gdy wyrób został następnie wprowadzony do obrotu, co najmniej przez 10 lat po wprowadzeniu do obrotu ostatniego wyrobu.
VI.

Badanie kliniczne

–       potwierdzenie skuteczności i swoistości opracowanej metody do wykrywania nowotworów złośliwych piersi.

Art. 72 ust. 3 MDR – odwołanie        do wymagań RODO w zakresie rejestrowania, przetwarzania i przechowywania wszystkich informacji dotyczących badania klinicznego.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda      na przetwarzanie (zwykłych)  danych osobowych uczestnika badania.

Art. 9 ust. 2 lit. j) RODO legitymizująca do przetwarzania szczególnych kategorii danych,    które jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych.

Zał. XV, rozdz. 3, punkt 3 MDR – okres co najmniej 10 lat od zakończenia badania klinicznego danego wyrobu lub, w przypadku gdy wyrób został następnie wprowadzony do obrotu, co najmniej przez 10 lat po wprowadzeniu do obrotu ostatniego wyrobu.

 

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie

Dane nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu informacji.

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być udostępniane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 • ośrodkom badawczym i lekarzom zaangażowanym w eksperymenty medyczne i/ lub badania kliniczne, których Administrator jest Sponsorem,
 • innym dostawcom świadczeń zdrowotnych, jeśli dane te są niezbędne do osiągnięcia celów prowadzonych eksperymentów medycznych i/ lub badań klinicznych, których Administrator jest Sponsorem,
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji danych medycznych,
 • podmiotom świadczącym usługi rachunkowe lub prawnicze,
 • podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych
 • innym podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji prowadzonej działalności, na podstawie stosownych umów i upoważnień.

6. Dobrowolne podanie danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji w/w celów.

 

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych.

 

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych przez Administratora
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 

 • dostępu do własnych danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
 • sprostowania własnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia własnych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania własnych danych,
 • przenoszenia własnych danych,
 • wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody możliwe jest w przypadku danych, do przetwarzania których taka zgoda była wymagana,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora; w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w w/w celu,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: contact@ailiscare.com.

 

9. Pliki cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy, który odwiedzana strona internetowa umieszcza w komputerze użytkownika. Przy każdej kolejnej wizycie – z wykorzystaniem tej samej przeglądarki co wcześniej – plik ten jest odsyłany do strony lub usługi, która go utworzyła. Pliki cookies umożliwiają lub usprawniają działanie strony internetowej oraz dostarczają jej właścicielom określonych informacji, które można potem wykorzystać do personalizacji i poprawy jakości obsługi.

Pliki cookies wykorzystywane są do:

 • konfiguracji serwisu w celu umożliwienia ustawienia funkcji i usług na stronie internetowej,
 • reklamy w celu wyświetlania reklam bardziej interesujących dla użytkownika oraz personalizowania reklam,
 • analizy i badania zachowań użytkowników oraz zbierania anonimowych danych do celów reklamowych i statystycznych, także poprzez inne portale, jak Google.

Odwiedziny serwisu internetowego, w przeglądarce internetowej zezwalającej na wykorzystanie plików cookies, są równoznaczne z wyrażeniem zgody użytkownika na ich wykorzystywanie.

Dodatkowo istnieje prawny obowiązek uzyskania zgody odwiedzającego, na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „Konieczność”. Zgodę tą można wyrazić poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia przeglądarki w celu zablokowania plików cookie lub informowania o ich wysyłaniu, należy skorzystać z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, na której znajdują się  informacje na temat zarządzania plikami cookie w różnych przeglądarkach. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Należy jednak pamiętać, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować obniżenie funkcjonalności serwisu, na przykład, można utracić dostęp  do wszystkich jej obszarów bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

Poza danymi pozyskanymi z  wykorzystaniem plików cookies, na serwerach Administratora przechowywane są także dane takie, jak adresy IP, czas nadejścia zapytania do serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika oraz informację o wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową serwisu Administratora  z inne strony internetowej, wówczas zbierane są informacje o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

 

10. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Polityka obowiązuje od dnia 11 lipca 2023 r.

Masz pytania? Napisz do nas!

Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną

*Proszę wypełnić wszystkie pola prawidłowo

Wiadomość wysłana. Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego, zwykle odpowiadamy w ciągu 24h.